TvirtA? verslo ryA?iA? su vokieA?iA? verslininkais kA�rimas

NemaA?a dalis mA�sA? A?alies A?moniA? yra uA?mezgusios ilgalaikius ir tvirtus verslo ryA?ius su Vokietijoje A?sikA�rusiomis A?monA�mis (http://eurpoa.eu/lt/). TaA?iau nepaisant to, nei vienas pradedantysis verslininkas neturA�tA? manyti, kad tai pasiekti yra labai paprasta. Ir tikrai ne todA�l, kad bA�tA? sudA�tinga atrasti Vokietijos A?mones. Svarbiausiais veiksniais A?iuo atveju tampa tinkamas pasiruoA?imas ir A?sigilinimas A? kultA�rinius skirtumus bei verslo etiketA�. TodA�l pateiksime jums keletA� naudingA? A?A?valgA?, kuriomis remdamiesi galA�site lengviau uA?megzti sA�kmingus verslo ryA?ius.

  • eurpoaSusikoncentruokite A? konkretA? tikslA�. VokieA?iai labai nemA�gsta blaA?kymosi ir nekonkretumo. TodA�l bendraudami su vokieA?iA? verslininkais neturA�tumA�te to pamirA?ti. JA�s turite labai aiA?kiai A?inoti, ko norite. Tai ne tik leis bendrauti kur kas efektyviau ir sklandA?iau, taA?iau taip pat padA�s sukurti kur kas geresnA? savo A?vaizdA?. Tokiu atveju jA�s parodysite, kad esate kryptingai tikslo siekiantys verslininkai, kuriais galima pasitikA�ti.
  • Vertinkite rangA� ir taisykles. Trumpiau tariant, A?iuo atveju reikA�tA? nepamirA?ti, kad vokieA?iai labai daug dA�mesio skiria savo procedA�rinA�ms taisyklA�ms ir hierarchijai. Tai reiA?kia, kad jie A? kolegas kreipiasi vartodami pareigA? pavadinimA� ir pavardA�. A�ios taisyklA�s neturA�tumA�te pamirA?ti ir jA�s.
  • Patikimumas ir a�znetikrumoa�? vengimas. Kuomet bendrausite su vokieA?iais, jA�sA? balse, veiksmuose ir pozicijoje jokiu bA�du neturA�tA? atsispindA�ti netikrumas. JA�sA? bA�simi verslo partneriai turi bA�ti tikri, kad tai, kA� jiems pristatote ar dA�l ko deratA�s yra tikra, konkretu ir aiA?ku. JA�s turite pasitikA�ti savimi ir A?inoti, ko siekiate. Tokiu atveju jums bus kur kas lengviau uA?megzti sA�kmingus verslo ryA?ius.
  • VokiA?kas punktualumas. TurbA�t apie tai jau esate girdA�jA� ne vienA� kartA�? Ir tai tikrai nieko nestebintA?, kadangi vokieA?iai visame pasaulyje nuo seno garsA�ja dideliu punktualumu. TodA�l to jokiu bA�du neturA�tA? pamirA?ti nei vienas verslininkas, kuris planuoja bendradarbiauti su vokieA?iais. Jei jA�s bent kartA� pavA�luosite A? savo susitikimA�, galite bA�ti tikri, kad apie jus bus susidaryta labai neigiama nuomonA�, kuri taip pat turA�s neigiamos A?takos ir jA�sA? reputacijai. TodA�l nereikA�tA? manyti, kad vA�lavimas A? susitikimA� yra nereikA?mingas.