Kas yra ikiteisminis tyrimas ir kaip jis vykdomas? Atsako advokatai Kaune

advokatai kauneFrazA� a�zikiteisminis tyrimasa�? itin daA?nai girdima vakariniA? A?iniA? metu ir sutinkama internetiniuose naujienA? puslapiuose. Vis dA�lto pati sA�voka daugeliui vis dar kelia klausimA? a�� kA� vadiname ikiteisminiu tyrimu ir kokia A?io proceso esmA�? Advokatai Kaune teigia, kad A?is tyrimas turA�tA? bA�ti suprantamas tiek nukentA�jusiam, tiek A?tariamajam, kadangi minA�tasis procesas lemia galutinA? teismo nuosprendA?, t. y. teismas priima sprendimA�, atsiA?velgdamas A? A?rodymus, kurie buvo surinkti ikiteisminio tyrimo metu.

Kada pradedamas ikiteisminis tyrimas?

Apie ikiteisminio tyrimo pradA?iA� kalbama tuomet, kai atitinkamas pareigA�nas arba prokuroras yra informuojamas apie nusikaltimA�. Paprastai apie nusikaltimA� praneA?a nukentA�jA�s asmuo arba nusikaltimo liudytojas. Advokatai Kaune primena, kad ikiteisminis tyrimas taikomas ne visais atvejais, pvz., jo gali bA�ti atsisakoma, jei nusikaltimas nA�ra didelis.

Kas ikiteisminA? tyrimA� atlieka?

DaA?niausiai ikiteisminis tyrimas atliekamas policininkA?, taA?iau tam tikros srities nusikaltimA? tyrimas gali bA�ti patikA�tas ir kitA? sriA?iA? specialistams, pvz., muitininkams, FinansiniA? nusikaltimA? tyrimo tarnybai ir t. t. Visais atvejais minA�tajam procesui vadovauja prokuroras. Prokuroras priima skundus dA�l prasto tyrA�jA? darbo. Kartais itin svarbius sprendimus gali priimti tik ikiteisminio tyrimo teisA�jas.

Ikiteisminio tyrimo eiga

Ikiteisminio tyrimo metu imamasi visA? priemoniA?, padedanA?iA? nustatyti, kas atliko nusikaltimA� ir koks yra A?io nusikaltimo pobA�dis. Viena svarbiausiA? uA?duoA?iA? a�� objektA? tyrimas, t. y. tyrA�jai apA?iA�ri ir apraA?o, fotografuoja ir filmuoja su nusikaltimu susijusiA� aplinkA�, patalpas, daiktus ir asmenis. Jei reikia, paimami su nusikaltimu susijA� daiktai. Vienas iA? daA?niausiA? darbA? a�� patalpA? ar asmens krata, kurios metu ieA?koma su nusikaltimu susijusiA? daiktA? ar A?rodymA?.

Ikiteisminio tyrimui sklandumui bA�tinas artimas teisA�saugos atstovA? ir nusikaltime dalyvavusiA? (ar nusikaltimA� maA?iusiA?) asmenA? bendradarbiavimas, todA�l labai daA?nai nukentA�jA� asmenys, A?tariamieji ir liudininkai yra klausinA�jami, siekiant nustatyti nusikaltimo aplinkybes. Jei liudytojams dA�l jA? parodymA? gali kilti pavojus, apklausa vykdoma anonimiA?kai. ParodymA? patikrinimas gali bA�ti perkeltas A? nusikaltimo vietA�, praA?ant asmens parodyti, kaip viskas vyko.

Viena sunkiausiA? ikiteisminio tyrimo eigos uA?duoA?iA? yra ekspertizA�, kurios metu stengiamasi A?rodyti arba paprieA?tarauti prokuroro spA�jimams. A�iam tyrimui kvieA?iami konkreA?ios srities ekspertai, pvz., galintys patvirtinti nusikaltA�lio raA?ysenos atitiktA? ir pan. Reikalui esant, ikiteisminio tyrimo metu sekami tariamai su nusikaltimu susijA� asmenys ir kiti objektai.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga

Kai ikiteisminis tyrimas baigiamas, prokuroras suraA?o kaltinamA�jA? aktA�, kurA? nusiunA?ia A? teismA�. Tokiu atveju A?tariamasis pripaA?A?stamas kaltinamuoju ir yra teisiamas teisme. Advokatai Kaune primena, kad esant tam tikriems faktams, pvz., neiA?aiA?kinus kaltininko arba kai kaltininkas laikomas neteistinu, ikiteisminis tyrimas gali bA�ti nutrauktas.