Kaip nenusiA?engti A?statymams keliaujant Jordanijoje

EuropieA?iai, keliaudami po JordanijA�, ypaA? verslo reikalais, kartais net uA?mirA?ta, kad yra arabA? A?alyje a�� modernA�s, A?vytintys miestai, nauji automobiliai, paA?angios ryA?io technologijos, atviri iA?silavinA� A?monA�s… Neapsirikite. A�iuolaikinis kosmopolitiA?kas ir modernus grimas dengia gana konservatyvA? musulmoniA?kA� veidA�. SparA?iai besivystanA?ioje A?alyje tebesilaikoma vakarieA?iams neA?prastA? paA?iA�rA?. Apie kai kuriuos A?ioje A?alyje galiojanA?ius A?statymus ko gera net neA?tariate.

Religiniai klausimai

KrikA?A?ionims Jordanijoje leidA?iama iA?paA?inti savo religijA�, taA?iau ne daugiau. A�statymas kategoriA?kai draudA?ia skatinti A?mones atsiversti A? krikA?A?ionybA�, be to kai kurios krikA?A?ioniA?kos sektos (pvz. Jehovos liudytojai) A?ioje A?alyje nA�ra registruotos. Judaizmas lyg ir laikomas teisA�tu, taA?iau realiai vyrauja karaliaus iA?sakyta pozicija a�zJordanijoje A?ydA? nA�raa�?. KelionA�s A? JordanijA� metu neleidA?iama A?veA?ti A? A?alA? Senojo Testamento, nors pasak keliautojA? pasienio pareigA�nai patys nelabai aiA?kiai suvokia skirtumA� tarp Senojo ir Naujojo testamento, pamatA� keliautojo lagamine A�ventA�jA? raA?tA� kiekvienas savaip bando iA?siaiA?kinti, ar tai a�zA?ydA? Biblijaa�?, ar a�zeuropietiA?ka Biblijaa�?.

Bet koks bandymas musulmonA� atversti A? kitA� tikA�jimA�, bet koks kitos religijos vieA?as pasireiA?kimas yra neteisA�tas ir baudA?iamas.

IA?tvirkavimas

To, ko nemA�gsta Islamas, nemA�gsta ir visa Jordanija. Homoseksualumas, alkoholio vartojimas vieA?umoje, pornografijos turA�jimas ar platinimas A?ioje A?alyje visuotinai smerkiami. Homoseksualumas nelaikomas nusikaltimu, taA?iau baudA?iamas bet koks vieA?as partneriA? jausmA? parodymas. Beje, A?velnumas tarp vyro ir moters taipogi vieA?ai negali bA�ti demonstruojamas, uA? glamonA�jimA�si ar pasibuA?iavimA� vieA?oje vietoje skiriamos piniginA�s baudos.
Seksualiniai ryA?iai tarp asmenA?, kuriA? nesieja santuoka, laikomi iA?tvirkavimu, uA? kurA? gali bA�ti skirta bausmA� net iki trijA? metA? A?kalinimo. Jordane pripaA?A?stama santuoka iA?imtinai tik tarp vyro ir moters. Jei homoseksuali pora yra oficialiai susituokusi A?alyje, iA? kurios jie atvyko, Jordanijoje jA? santuoka nepripaA?A?stama.

BausmA�s uA? iA?tvirkavimA� taikomos nepriklausomai nuo to, ar vienas ar abu a�ziA?tvirkA�liaia�? yra Jordanijos gyventojai ar turistai. GalbA�t kelionA�s metu susipaA?inote su patrauklia vakariete mergina – atidA�kite artimesnius santykius iki dienos, kol iA?vyksite iA? A?alies. Jei aistra A?siliepsnoja taip, kad atidA�ti nebeA?manoma, eikite A? vieA?butA?, kurio savininkas ne jordanietis, uA?sidangstykite langus, duris ir netriukA?maukite, elkitA�s taip, kad niekas nieko neA?tartA?.
DA�l vyraujanA?ios vieA?osios nuomonA�s a�ziA?tvirkavimoa�? atvejai tarp homoseksualA? baudA?iami kur kas grieA?A?iau, negu tarp heteroseksualiA? porA?.

Alkoholis ir narkotikai

Jordanijoje alkoholio vartojimas vieA?umoje A�(iA?skyrus licencijuotus restoranus) ar pasirodymas vieA?oje vietoje neblaiviam yra draudA?iamas, taA?iau bausmA�s nA�ra tokios grieA?tos palyginus su bausmA�mis uA? narkotikA? turA�jimA�, vartojimA� ar platinimA�. NustaA?ius, kad asmuo A? JordanijA� atgabeno, A?sigijo, augino, gamino, pardavA� narkotikA?, jo laukia labai grieA?tos bausmA�s a�� ilgalaikis A?kalinimas ir didelA�s piniginA�s baudos.

Mirties bausmA�

UA? ypatingai sunkius nusikaltimus Jordanijoje gali bA�ti skiriama mirties bausmA�. Nusikaltimai uA? kuriuos gali bA�ti skiriama mirties bausmA� – A?mogA?udystA�, teroro aktas, seksualiniai nusikaltimai prieA? vaikus, prekyba narkotikais arba ginklais ir kt. Teismo proceso metu uA?sienieA?io apeliavimas A? tai, kad jis yra kitos A?alies pilieA?iu nuosprendA?io paprastai nesuA?velnina.

Vairavimas

Jei iA?sinuomojate ir patys vairuojate automobilA?, bA�kite labai atsargA�s. Bet kokio eismo incidento kai nukenA?ia pA�stysis atveju, vairuotojas laikomas kaltu ir gali bA�ti nubaustas kalA�jimu ar didA?iule bauda. Eismo A?vykio, kuriame nukentA�jo kitas automobilis, atveju vairuotojai gali susitarti tarpusavyje dA�l A?alos atlyginimo. TaA?iau jei A?vykyje nukentA�jo A?mogus, bA�tina kviesti policijA�. Vairuotojas gali bA�ti sulaikytas kelioms dienoms, kol bus iA?siaiA?kinta jo kaltA� ar nekaltumas.

IA?sinuomotu automobiliu draudA?iama iA?vaA?iuoti uA? A?alies ribA?.

Autostopas

Autostopas nA�ra draudA?iamas, taA?iau pagrindiniuose keliuose (pavyzdA?iui iA? Amano A? PetrA�) automobilio gali tekti laukti valandA? valandas a�� vairuotojai tik lA�ks pro A?alA? ir stebA�sis, kodA�l tas A?mogus nevaA?iuoja autobusu kaip visi kiti. TaA?iau keliuose, kur autobusA? nA�ra arba bA�na labai retai, vairuotojai mielai sustoja paveA?A�ti keliautojA� mojantA? iA?tiestos rankos rodomuoju pirA?tu. NeraA?ytas A?statymas a��bent A?iek tiek sumokA�ti uA? paveA?imA�, net jei vairuotojas atsisakinA�tA? imti pinigus.

Fotografavimo draudimas

Jordanijoje yra draudA?iama fotografuoti valstybinius ir karinius pastatus bei objektus. UA? A?iuos nusiA?engimus gali bA�ti pasakyta pastaba, skirta bauda ar net neilgas laisvA�s atA�mimas. Tuo tarpu fotografuoti vietinius A?mones A?statymu nA�ra uA?drausta, taA?iau laikoma, kad tai yra labai nemandagu a�� prieA? fotografuojant A?mogA? reikia papraA?yti jo leidimo.

Gal kai kurie A?iA? A?statymA? stebina, taA?iau kultA�ringam A?mogui jA? laikytis nA�ra sunku. Keliautojas, norintis tinkamai elgtis Jordanijoje, turi atminti du svarbiausius dalykus: rodyti pagarbA� Islamui ir gerbti karaliA?. MaA?i nusiA?engimai ir nesusipratimai vertinami atlaidA?iai, ypaA? A?alies regionuose kur A? poilsines ir paA?intines keliones atvyksta daug uA?sienieA?iA?.