Kada prireiks kietA? virA?eliA??

 A?riA?imas kietu virA?eliuKartais pirkdami knygas iA? uA?sienio interneto parduotuviA?, galime pamatyti, kad to paties leidinio A?riA?imas kietu virA?eliu pakelia knygos kainA� kone dvigubai. Duodama pasirinkti knyga plonu arba kietu virA?eliu ir plonu visada yra pigesnA�. Taigi, renkamA�s pagal kiA?enA�. KaA?kam A?riA?imas kietu virA?eliu atrodo bA�tinas dalykas, norint turA�ti graA?iA� knygA�, kitiems rA�pi tik tai, kas joje paraA?yta, tada nA�ra reikalo leisti pinigus. IA?ties, kietas virA?elis A?iais laikais, kai daugybA� dalykA? yra apskritai be jokio popierinio pavidalo ir naudojama tiesiog tik skaitmeninA�je erdvA�je, tampa didA?iule prabanga. TaA?iau kada daA?niausiai irisimas su kietais virA?eliais vis dar yra pasirenkamas kaip prioritetas?

Diplomas

TokiA? dokumentA? A?riA?imas kaip studijA? dokumentA?, diplomA?, yra gana suprantamas. Paprastai irisimas kietu virseliu reikalingas, nes numanoma, kad diplomA? reikA�s visA� gyvenimA�. Juk su diplomais tikriausiai norA�site A?rodyti savo iA?silavinimA� ne vienA� kartA�. AiA?ku, yra tokiA? diplomA?, kurie visA� gyvenimA� gulA�s stalA?iuje, taA?iau yra ir tokiA?, kuriuos iA? tiesA? reikA�s parodyti kam nors. Tarkime, daktaru tikrai nedirbs A?mogus, negalintis A?rodyti, kad turi diplomus ir licenzijA�.

SvarbA�s susegti popieriai

Kai kuriA? dokumentA? A?riA?imas Vilniuje laikomas bA�tinybe ir prestiA?u. PradA�kime nuo paprastA? asmeniniA? dokumentA?, eikime prie darbiniA? popieriA?. AdvokatA? kontorose, finansinA�se institucijose ir kt. A�staigose gali prisikaupti krA�vos popieriA?, kuriuos reikia bA�tinai dokumentuoti. Tam tikrais atvejais jA? A?riA?imas su kietais virA?eliais gali labai padA�ti organizuoti tvarkA�.

MedicininA� kortelA�

Neretai medicininiA? dokumentA? A?riA?imas Vilniuje padeda lengviau susitvarkyti registratA�rose ir kitur. Nueikite A? bet kurios poliklinikos registratA�rA� ir pamatysite, kad kiekvienas ligonis turi savo asmens bylA� a�� medicininA� kortelA�. Tik ji gali bA�ti labai skirtinga. Kai kur ji bus A?riA?ta didA?iulA� graA?iA� kartoninA� knygA�, kitur tas virA?elis bus labai plonas. Medicinos A?staigos daro specialius uA?sakymus, norA�damos gauti korteliA? virA?eliA? A?ablonus.

Knyga

DaA?niausiai knygA? A?riA?imas gali bA�ti dvejopas: kietu arba minkA?tu virA?eliu. Taip pat pagal A?varius parametrus labai skiriasi ir paA?iA? lapA? A?riA?imo bA�das. Pats brangiausias yra rankinis, autentiA?kas irisimas kietu virseliu,  taA?iau jis pasirenkamas itin retai, maA?iems tiraA?ams. MaA?iau kainuoja paprastas A?riA?imas su kietais virA?eliais. KnygA? yra vis dar atspausdinama labai daug, taA?iau mA�sA? skaitymo A?proA?iai itin keiA?iasi dA�l A?vairiA? naujoviA?, ir dA�l to leidyklos yra priverstos ieA?koti produktA?, kurie tikrai labai patiktA? skaitytojams. Knygos yra gana brangios Lietuvoje, kadangi jA? kainos uA?sienyje yra tokios paA?ios, nors pragyvenimo lygis ten daug aukA?tesnis. DaA?niausiai leidyklos turi savo iA?gyvenimo strategijos. Kai kurios leidA?ia tik elitinA� literatA�rA�, kuriai finansavimA� gauna iA? Lietuvos kultA�riniA? fondA?. Kai yra leidA?iamos tokios knygos, pinigA? apipavidalinimui priklauso nuo to, kokia parama buvo gauta. Gali bA�ti, kad pakanka ir tam kietam virA?eliui, o gali bA�ti, kad ir neuA?tenka. Tais atvejais, kai knyga leidA?iama be paramos, labai svarstoma, ar apsimokA�s. Jeigu yra aiA?kiai A?inoma, kad tai bus bestseleris, gali bA�ti pasirenkamas kietas virA?elis ir nebijoma, kad tiraA?as bus neiA?pirktas su euru brangesne kaina. Kai leidyba labai rizikuoja ir leidA?ia neaiA?kA? leidinA?, stengiamas iA?siversti su kuo maA?esniais kaA?tais ir pakanka plono virA?elio. LeidA?iant knygA�, kuri yra grafinA�, galbA�t foto, reklamos ar dizaino albumas, spaudos kokybA�s kartelA� ir vA�l pakyla. Tada leidA?iama kietais virA?eliais, su geriausia ofsetine spauda. TokiA? knygA? kainos didA?iulA�s, taA?iau ir tiraA?ai bA�na labai riboti.