A�moniA? steigimas. VieA?oji A?staiga

A?moniA? steigimasVieA?oji A?staiga a�� tai pelno nesiekiantis ribotos civilinA�s atsakomybA�s vieA?asis juridinis asmuo, skirtas tenkinti vieA?uosius interesus ir vykdantis visuomenei naudingA� veiklA�. A�i A?staiga turi teisA� verstis A?statymA? nedraudA?iama A�kine komercine veikla, jeigu ji yra neatsiejama nuo jos veiklos tikslA?. VieA?oji A?staiga gautA� pelnA� gali skirti tik tiems veiklos tikslams, kurie numatyti jos A?statuose. VieA?oji A?staiga taip pat gali gauti ir paramA�, kuriA� gali panaudoti tik pagal jA� perdavusio asmens nurodytus tikslus.

VieA?A�jA� A?staigA� gali A?steigti valstybA�s ar savivaldybA�s institucijos, kiti asmenys, sudarA� atitinkamA� steigimo sutartA?. A�staigos steigA�jA? skaiA?ius nA�ra ribojamas. O visi steigA�jai, nustatyta tvarka perdavA� savo A?naA?A�, tampa A?staigos dalininkais. Suprantama, kad dalininkai turi teisA�, A?statymA? nustatyta tvarka, savo teises perleisti kitiems asmenims, iA?skyrus tada, kai dalininkas yra valstybA� ar savivaldybA�.

VieA?osios A?staigos valdymo organas a�� visuotinis dalininkA? susirinkimas, o vienasmenis valdymo organas a?� vadovas. A�staigos A?statuose gali bA�ti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkA? susirinkime sprendA?iamojo balso teisA� turi visi dalininkai, vienas dalininkas turi vienA� balsA�.

Jeigu rengiatA�s registruoti vieA?A�jA� A?staigA�, tai VieA?A?jA? A?staigA? A?statymasA�nustato, kad JuridiniA? asmenA? registro tvarkytojui reikia pateikti vieA?osios A?staigos steigimo sutartA?, A?status, steigA�jA? duomenis, bA�simo direktoriaus duomenis, bA�simos vieA?osios A?staigos pavadinimA� ir tikslA? buveinA�s adresA�. Taip pat reikalingas patalpA? savininko sutikimas suteikti patalpas A?staigos buveinei. Jeigu savininkas yra fizinis asmuo, tokiu atveju reikalingas notaro patvirtintas sutikimas, o jeigu juridinis asmuo, tai sutikimas turi bA�ti pasiraA?ytas ir antspauduotas direktoriaus. Pasitaiko, kad patalpos bA�na A?keistos, tokiu atveju dar bA�tinas banko, kuriam tos patalpos A?keistos, sutikimas. Taip pat reikia pateikti informacijA� apie tiksliA� A�kinA�-komercinA� veiklA�, kuria planuoja uA?siimti steigiama vieA?oji A?staiga, bei informacijA� apie numatomus valdymo organus. JuridiniA? asmenA? registro tvarkytojui turi bA�ti pateikti atitinkami praA?ymai, kuriA? formas bA�tina uA?pildyti pagal visus reikalavimus.

VieA?oji A?staiga gali bA�tiA�registruojama ir elektroniniu bA�du. Tuo tikslu reikia prisijungti prie RegistrA? centro klientA? savitarnos sistemos. TaA?iau tokiu atveju visi steigA�jai privalo turA�ti kvalifikuotus elektroninius paraA?us ir visi dokumentai turi bA�ti pasiraA?yti tik kvalifikuotais elektroniniais paraA?ais. Vis dA�lto naudojantis elektronine registracija A?moniA? steigimas supaprastA�ja.