Įmonių steigimas. Viešoji įstaiga

įmonių steigimasViešoji įstaiga – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, skirtas tenkinti viešuosius interesus ir vykdantis visuomenei naudingą veiklą. Ši įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, jeigu ji yra neatsiejama nuo jos veiklos tikslų. Viešoji įstaiga gautą pelną gali skirti tik tiems veiklos tikslams, kurie numatyti jos įstatuose. Viešoji įstaiga taip pat gali gauti ir paramą, kurią gali panaudoti tik pagal ją perdavusio asmens nurodytus tikslus.

Viešąją įstaigą gali įsteigti valstybės ar savivaldybės institucijos, kiti asmenys, sudarę atitinkamą steigimo sutartį. Įstaigos steigėjų skaičius nėra ribojamas. O visi steigėjai, nustatyta tvarka perdavę savo įnašą, tampa įstaigos dalininkais. Suprantama, kad dalininkai turi teisę, įstatymų nustatyta tvarka, savo teises perleisti kitiems asmenims, išskyrus tada, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

Viešosios įstaigos valdymo organas – visuotinis dalininkų susirinkimas, o vienasmenis valdymo organas − vadovas. Įstaigos įstatuose gali būti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi dalininkai, vienas dalininkas turi vieną balsą.

Jeigu rengiatės registruoti viešąją įstaigą, tai Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui reikia pateikti viešosios įstaigos steigimo sutartį, įstatus, steigėjų duomenis, būsimo direktoriaus duomenis, būsimos viešosios įstaigos pavadinimą ir tikslų buveinės adresą. Taip pat reikalingas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas įstaigos buveinei. Jeigu savininkas yra fizinis asmuo, tokiu atveju reikalingas notaro patvirtintas sutikimas, o jeigu juridinis asmuo, tai sutikimas turi būti pasirašytas ir antspauduotas direktoriaus. Pasitaiko, kad patalpos būna įkeistos, tokiu atveju dar būtinas banko, kuriam tos patalpos įkeistos, sutikimas. Taip pat reikia pateikti informaciją apie tikslią ūkinę-komercinę veiklą, kuria planuoja užsiimti steigiama viešoji įstaiga, bei informaciją apie numatomus valdymo organus. Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti atitinkami prašymai, kurių formas būtina užpildyti pagal visus reikalavimus.

Viešoji įstaiga gali būti registruojama ir elektroniniu būdu. Tuo tikslu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Tačiau tokiu atveju visi steigėjai privalo turėti kvalifikuotus elektroninius parašus ir visi dokumentai turi būti pasirašyti tik kvalifikuotais elektroniniais parašais. Vis dėlto naudojantis elektronine registracija įmonių steigimas supaprastėja.